აგრო სოლუშენსი 2_1612164111.png

მარწყვის სათბურისთვის ერთ წლიანი აგროტექნოლოგიური რუკის მომზადება

პროექტისთვის მომზადდა მარწყვის მოვლის ერთ წლიანი აგროტექნიკური რუკა, რომელიც მოიცავდა

მარწყვის სათბურისთვის ერთ წლიანი აგროტექნოლოგიური რუკის მომზადება

პროექტისთვის მომზადდა მარწყვის მოვლის ერთ წლიანი აგროტექნიკური რუკა, რომელიც მოიცავდა:

 • დროში გაწერილ ყველა აგრო ღონისძიებას
 • ფერგიტაციის და რწყვის სქემას
 • მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენების სქემას
 • პრევნციულ ღონისძიებებს

მდებარეობა: მცხეთა-მთიანეთი
სათბურის ფართობი:  2064 კვ.მ 
კულტურა: მარწყვი
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი.

ნაკვეთის დაპროექტება GPS ხელსაწყოთი, ორმოების ამოღება

  • მომსახურეობა: GPS წერტილების აღება 
  • მდებარეობა: კახეთი
  • ფართობი: 350 ჰექტარი
  • გაშენებული კულტურა: ნუში
  • პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი


  კომპანიამ უზრუნველყო მცენარეთა გაშენების სქემის მიხედვით  მიწის ფართობის დაგეგმარება, GPS წერტილების აღება და მცენარეთა გაშენების წერტილების მონიშვნა.

  აგრო სოლუშენსი 2_1608844308.png

  ნუში ბაღის გაშენება, Turn Key

  პროექტისთვის შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
  • საჭირო რეგიონის განსაზღვრა
  • ნაკვეთის მოძიება
  • ნაკვეთის დაპროექტება
  • ნაკვეთის საზღვრების დადგენა
  • სარწყავი სისტემის პროექტირება
  • დასარგავი ორმოების ამოღება
  • ლიცენზიების მოპოვება
  • სკრინინგის დოკუმენტის მომზადება ღია ტიპის რეზერვუარისთვის
  • გაშენება

  მეხორცული საქონლის ფერმა

  AS ჯგუფში შემავალი კომპანიების მიერ წარმატებით განხორციელდა დმანისში 620 ჰექტარზე, მეხორცული საქონლის ფერმის პროექტი. 

  პროექტის განხორციელების ეტაპზე AS ჯგუფი ჩართული იყო რამდენიმე მიმართულებით:

  • აგრონომის და ზოოტექნიკოსების კონსულტაციის გათვალისწინებით  შეირჩა და შეფასდა მიწის ფართობის პოტენციალი მეცხოველეობის საკვები ბაზისთვის
  • მომზადდა მთლიანი ფართობის დეტალური რუკა და გამოიყო სექტორები (საძოვარი, სახნავ-სათესი, ადმინისტრაციული)
  • მომზადდა აგრო ტექტნოლოგიური რუკები, საკვები ბაზის საწარმოებლად
  • მოხდა ფერმის შენობების და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება
  • პროექტის ფარგლებში უცხოელ ექსპერტებთან ერთად მოხდა ფერმისთვის საჭირო აღჭურვილობის შერჩევა
  • რაიონის რამდენიმე სოფელში,  უცხოელ ექპსერტებთან ერთად ჩატარდა არსებული საქონლის ჯიშთა კვლევა. კვლევის საგანი იყო არსებული მეხორცული ჯიშების ადაპტირების საკითხი დმანისის კლიმატურა პირობებთან, ძირითადი დაავადებები და საკვები რაციონი
  • ჩატარებულ კვლევაზე დაფუძნებით და არსებული ბუნებრივ-კლიმატური ფაქტორების გათვალისწინებით შერჩეულ იქნა ოპტიმალური ჯიშები
  • განისაზღვა წარმოების კალენდრული ფაზები.

  მიწის მოძიება და GPS წერტილების აღება, ნუში

  მომსახურეობა: მიწის მოძიება და GPS წერტილების აღება 
  მდებარეობა: კახეთი, ბოდბე
  ფართობი: 500 ჰექტარი
  გაშენებული კულტურა: ნუში
  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2016 წელი.

  აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასება, მეხორცული საქონლის ფერმა

  შესრულებული სამუშაოები:


  • ფერმისთვის რეგიონის განსაზღვრა
  • აგრონომისა და ზოოტექნიკოსის მიერ საკვები ბაზის დაანგარიშება და ნიადაგის შეფასება
  • ტერიტორიის ქვებისგან გასუფთავება


  მდებარეობა: ქვემო ქართლი

  ფართობი: 620 ჰექტარი

  საქმიანობა: მეხორცული საქონლის ფერმის მოწყობა

  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2018-2020 წლები

  აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასება, აგროტურიზმი

  მომსახურეობა: აგრონომის კონსულტაცია, მიწის მოძიება და შეფასება
  მდებარეობა:  კახეთი
  ფართობი: 25 ჰექტარი
  საქმიანობა: აგროტურიზმი
  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2019 წელი.

  ჭაბურღილიდან წყალაღების ლიცენზიის მოპოვება

  შესრულებული სამუშაოები:

  • საქმიანობისთვის საჭირო წყლის ოდენობის განსაზღვრა (თვეების მიხედვით)
  • ჭაბურღილისთვის საჭირო ლოკაციის განსაზღვრა
  • ლიცენზის მოსაპოვებლად შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება
  • მიწისქვეშა მტკნარი წყლის გამოყენების ლიცენზიის მოპოვება სარწყავი მიზნებისთვის 

  მდებარებობა: კახეთი
  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2019-2020 წლები.

  სკრინინგის დოკუმენტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება

  მომსახურეობა: სკრინინგის დოკუმენტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება
  დაგეგმილი საქმიანობა: ნუშის  ბაღში სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია
  მდებარეობა: კახეთი, ბოდბე
  პროექტის შესრულების პერიოდი: 2019 წელი


  ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა ექსპლუატაციის პროექტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება

  მომსახურეობა: გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის შემუშავება და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მიღება
  მდებარეობა: კახეთი
  პროექტის შესრულების პერიოდი: 2020 წელი.

  ბოსტნეულის სათბურში სარწყავი სისტემის მონტაჟი

  აგრონომებისა და აგროინჟინრების მიერ შედგა სათბურში საჭირო წყლის მოხმარების განსაზღვრა. დაპროექტდა სარწყავი, სასუქის შემრევი და ავტომატიზაციის სისტემა.

  ღია ტბის რეზერვუარის მოწყობა

  შესრულებული სამუშაოები:

  • საქმიანობისთვის საჭირო წყლის რესურსების განსაზღვრა (თვეების მიხედვით)
  • ჰიდრო-საინჟინრო პროექტის მომზადება
  • მიწის სამუშაოები
  • მემბრანის ინსტალაცია იზოლაციის მიზნით

  მდებარეობა: კახეთი
  კულტურა: თხილი
  პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020-2021 წლები.

  თხილის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა

  მომსახურეობა:  წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობა
  მდებარეობა: კახეთი
  ფართობი: 40 ჰექტარი
  გაშენებული კულტურა: თხილი
  პროექტის განხორციელების პერიოდი:  2020-2021 წლები.


  ვაშლის ბაღში სპეციალური ხსნარებით წვეთოვანი სისტემის გამორეცხვა-გასუფთავება

  მომსახურეობა: სპეციალური ხსნარის გაშვება და წვეთოვანი სისტემის გამორეცხვა
  მდებარეობა: შიდა ქართლი კულტურა: ვაშლი პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2020 წელი.

  მარწყვის სათბურში სარწყავი სისტემის მოწყობა

  აგრონომებისა და აგროინჟინრების მიერ შედგა სათბურში საჭირო წყლის მოხმარების განსაზღვრა. დაპროექტდა სარწყავი, სასუქის შემრევი და ავტომატიზაციის სისტემა.

  ნუშის ბაღში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟი

  • მომსახურეობა: წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მონტაჟი
  • მდებარეობა: კახეთი
  • გაშენებული კულტურა: ნუში
  • ფართობი: 60 ჰექტარი
  • პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2017-2020 წლები.

  მიიღეთ ინფორმაცია პირველებმა გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები